“Lokale kennis van huidige welzijnsorganisaties onmisbaar”

Onduidelijkheid over welzijnswerk Westerkwartier

ZUIDHORN – Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuwe welzijnsorganisatie. Eén integrale en allesomvattende toegang die alle zorg- en hulpvragen op de juiste manier moet verwerken. Eén organisatie die het buurt- en jongerenwerk in de vier Westerkwartiergemeenten moet gaan uitvoeren, problemen moet constateren en ingrijpt waar nodig. Zoals zoveel plannen; op papier klinkt het goed. De vier gemeenteraden van Zuidhorn, Marum, Grootegast en Leek kregen deze week allen dezelfde vraag. Of zij akkoord konden gaan met het aanstellen van één nieuwe organisatie die middels een Europese aanbesteding zou worden gekozen. De gemeenteraad van Zuidhorn is het eens dat er één ingang moet zijn richting het sociaal domein. Maar daar houdt de liefde voor het voorstel dan ook op. “De lokale kennis van onze huidige welzijnsorganisaties is onmisbaar.”

“Het creëren van één toegang tot het sociaal domein schept duidelijkheid”, klonk het positieve begin van het CDA-betoog van Geertje Veenstra. Wel zette zij kanttekening bij het proces waar de huidige welzijnsorganisaties te weinig bij betrokken zijn geweest. “Er zit veel kennis en ervaring bij huidige organisaties”, vindt Veenstra wijzend op onder meer de eigen Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn (SWgZ). “Het lijkt erop dat wij afscheid gaan nemen van het goede werk dat hier in Zuidhorn wordt verzet. Werk dat niet verloren mág gaan door een aanbesteding.” De CDA-fractie zet vraagtekens bij de noodzaak om een nieuwe stichting aan te wijzen om het huidige takenpakket over te nemen. “Graag zouden wij willen dat er meer duidelijk wordt over het lot van onze welzijnswerkers. Is er straks plek voor de medewerkers van bijvoorbeeld SWgZ en Vluchtelingenwerk?” Veenstra kreeg bijval van haar ChristenUnie-collega Irene van Essen die zich hardop afvroeg hoe deze aanbesteding moest gaan verlopen. “Ik weet dat SWgZ graag mee zou doen bij het aanbesteden, maar dat zij als relatief kleine partij de druk voelen van grotere en meer kapitaalkrachtige partijen. Gelet op de kennis die lokaal voorhanden is mogen wij toch aannemen dat lokale partijen een serieuze kans krijgen bij het meedingen naar de aanbesteding.” GroenLinks-frontman Klaas-Wybo van der Hoek ging nog een stapje verder en noemde SWgZ ‘de positieve uitzondering op de regel’. “Over het algemeen kunnen wij stellen dat het maatwerk binnen het Sociaal Domein in het Westerkwartier goed geregeld is. Echter, de collectieve ondersteuning, zoals buurtwerk, ondersteuning van verenigingen en het bevorderen van samenlevingskracht is onvoldoende ontwikkeld in het Westerkwartier. Met uitzondering van Zuidhorn, waar SWgZ met hun buurt-, vrijwilligers- en jongerenwerk wel op de goede weg is en prima werk levert.” Wat achterblijft bij coalitiepartij GroenLinks is een bittere smaak, waarbij een goed functionerend SWgZ, en daarmee ook de inwoners, de dupe dreigen te worden van de aanstaande herindeling en de bijbehorende plannen omtrent het welzijnswerk. Van der Hoek vreest, zoals een Wmo-adviesraad bevestigt, een kaalslag in het welzijnswerk waar vertrouwde gezichten plaats moeten maken. Samen met CDA, CU en PvdA diende GroenLinks dan ook een motie in met één hele duidelijke opdracht voor het college van B en W; maak je sterk om de lokale kennis van de huidige organisaties te behouden. Ergo, neem zoveel mogelijk welzijnsmedewerkers over en zorg dat je de vrijwilligers dichtbij en tevreden houdt. Ook D66, PvdA en de VVD waren kritisch op het voorstel. René Westerhoff-Dijkinga (VVD): “Ik krijg jeuk van een Europese aanbesteding. Dit zou gewoon lokaal moeten gebeuren.” Verder wezen de partijen op de met rasse schreden naderende deadline. Op 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Zuidhorn, Leek, Marum en Grootegast en is de nieuwe gemeente Westerkwartier een feit. Een gemeente die het vooralsnog zonder welzijnswerkers moet doen, want in december 2017 zijn lopende verplichtingen –inclusief bijbehorende subsidies- met de welzijnsorganisaties per 1 januari 2019 definitief opgezegd. Ondertussen zitten medewerkers van de organisatie in onzekerheid over hun toekomst. Jongerenwerker Freddy Plat gaf recent in deze krant aan zijn jongerenwerk in de gemeente graag voort te willen zetten. Onder welke vlag? Dat is van ondergeschikt belang als het maar op dezelfde manier gebeurt. Plat kent de buurt, de mensen en heeft inmiddels een vertrouwensband opgebouwd met veel kwetsbare jongeren(groepen). Kennis die straks allicht verloren gaat. Wethouder Bert Nederveen, die ook zijn waardering voor SWgZ uitsprak, onderkent dat er sprake is van tijdsdruk, maar wil toch zorgvuldigheid in acht nemen. “We zijn bezig geweest met de organisaties die momenteel in de vier gemeenten opereren om te kijken of we deze konden laten samenwerken. Er bleek al snel sprake te zijn van verschillende organisaties in verschillende werkgebieden, met afwijkende visies en niet overeenkomende belangen. We kunnen als gemeente samenwerking niet verplichten, dus het heeft even geduurd voordat er duidelijkheid was.” Tevens gaf Nederveen aan voorstander te zijn van een lokale stichting voor het welzijnswerk. “Maar die kan bij een aanbesteding eventueel ook uit het Westen komen”, meent hij, “of alsnog een samenvoeging zijn van huidige organisaties. Voor nu kan ik alleen partijen oproepen om vooral dat te bieden wat onze inwoners nodig hebben.”

 


Dijksterhuis: “Status aparte voor vluchtelingen absolute noodzaak”

ZUIDHORN – Eén integrale ingang voor het Sociaal Domein roept vraagtekens op bij Vluchtelingenwerkster Coraline Dijksterhuis (foto). “Vluchtelingen horen niet thuis in de basisondersteuning”, sprak zij richting de raad. “Zij zitten niet op de nullijn, maar daar vaak nog onder. Er is een taalbarrière en sprake van een cultuurverschil. Om hen te helpen heb je mensen nodig met de juiste kennis en met het juiste netwerk. Mensen die goede begeleiding kunnen bieden waardoor veel problemen voorkomen kunnen worden.” Het schrikbeeld van Dijksterhuis is vlakbij. In de toekomstige gemeente Het Hogeland om precies te zijn waar, volgens Dijksterhuis, chaos heerst. “Mensen lopen financiële regelingen mis en verlenging van verblijfsvergunningen en/of gezinsherenigingen worden niet of te laat aangevraagd. Met alle gevolgen van dien”, aldus Dijksterhuis over wat zij noemt ‘Hogelandse praktijken’. Zij geeft als belangrijkste reden dat de vrijwilligers in Het Hogeland geen huisbezoeken meer mogen doen maar dat vluchtelingen geacht worden naar het spreekuur te komen. “Daardoor loopt het wekelijkse spreekuur over en worden mensen ongedane zaken weer naar huis gestuurd. Eerder kwamen daar gemiddeld acht vluchtelingen op af, tegenwoordig zijn dat meerdere tientallen. De druk op de vrijwilligers is enorm, waardoor vluchtelingen niet meer worden geholpen en verkeerde adviezen krijgen.” Dijksterhuis vertelt dat een behoorlijke groep vluchtelingen zich inmiddels heeft georganiseerd en in opstand is gekomen. “Dat moeten we hier voorkomen. Belangrijke voorzieningen moeten we straks in de nieuwe gemeente toegankelijk houden. Of een goede manier. Dat houdt in dat Vluchtelingenwerk een eigen rol moet krijgen binnen het Sociaal Domein van de gemeente Westerkwartier. Die status aparte is een absolute noodzaak.”

Desgevraagd geeft SWgZ aan dat zij blij is met de betrokkenheid en erkenning van de raad en dat dit voelt als een ondersteuning van het werk dat zij uitvoert. “Er is lang en zorgvuldig gewerkt aan het opbouwen van de vernieuwde organisatie waarbij leefbaarheid, participatie en het ondersteunen van vrijwilligers een hoofdrol hebben en jongeren serieus genomen worden in wat zij nodig hebben. Opgebouwde goodwill en wederzijdse bekendheid in de dorpen en met samenwerkingspartners waaronder Vluchtelingenwerk staan aan de basis van het werk en dat mag niet verloren gaan. Inwoners hebben houvast nodig van beroepskrachten die kundig zijn in het ‘nieuwe werken’ en die zij kennen en vertrouwen”, aldus Loes Jansen.