Tussentijdse evaluatie Snippergroen Aduard

“We hebben onze lessen geleerd”

ADUARD- De gemoederen over het pilotproject Snippergroen in Aduard zijn nog niet bedaard. Het project draait om stukken grond die eigendom zijn van de gemeente, maar al heel lang gebruikt worden door inwoners. Eind oktober kregen de door wethouder Stol bezochte inwoners van Aduard een brief waarin het project door de gemeente en Eiffel werd geëvalueerd. Hierin staan onder meer de bevindingen van wethouder Stol van de gesprekken die hij voerde met de inwoners over het snippergroen. Naar aanleiding van deze brief stuurde Actiegroep Aduard begin november een brandbrief naar de gemeenteraadsleden in Zuidhorn. De Actiegroep is vooral verbolgen over het feit dat de wethouder het project intern heeft geëvalueerd en op de oude voet wil afmaken.

De inwoners hebben drie opties, ze kopen de grond die ze in gebruik hebben van de gemeente, ze geven het stuk grond terug aan de gemeente of ze tekenen voor het gebruik van de grond, waarbij de grond eigendom blijft van de gemeente Zuidhorn.

Voor Actiegroep Aduard is de maat vol. Ze willen dat de gemeente voorlopig stopt met het pilotproject. Johan Kuilman van Actiegroep Aduard hoopt dat de gemeenteraadsleden hun politieke invloed kunnen aanwenden om dat te bewerkstelligen. “Er zijn zes politieke partijen in de gemeente Zuidhorn en we gaan met hen allemaal om tafel.” Het college heeft aangegeven de brandbrief van de actiegroep te bespreken in de raadsvergadering van 23 november.

Uit de brief van de gemeente waarin Snippergroen Aduard tussentijds geëvalueerd wordt, blijkt onder het kopje bevindingen dat de gemeente zich bewust is van een aantal verbeterpunten. “We hebben onze lessen geleerd, vooral in het contact en de communicatie met de inwoners uit Aduard,” vertelt Stol. Hij doelt daarbij bijvoorbeeld op de eerste uitnodigingsbrief die inwoners ontvingen over het pilotproject. “Die brief was niet gesteld op naam. Daardoor kwam de boodschap niet goed over en kwamen niet alle inwoners naar de eerste informatiebijeenkomst.”

Kuilman en andere leden van Actiegroep Aduard zijn ontevreden over de gang van zaken omtrent het pilotproject Snippergroen in Aduard. Volgens de gemeente hebben een aantal inwoners onrechtmatig gemeentegrond in gebruik. Maar volgens Kuilman is daar geen sprake van. “Door toedoen van de gemeente hebben we grond in gebruik gekregen.” Dat de inwoners er door bureau Eiffel van worden beschuldigd stukken grond illegaal in gebruik te hebben, valt bij Kuilman niet in goede aarde. “Dat is gewoon niet waar.”

Wethouder Stol beaamt dat er in het verleden afspraken gemaakt zijn tussen inwoners en de gemeente over het gebruik van de grond. Het gaat volgens hem om een kettingbeding en een koopcontract met een indienbepaling. “Dat betekent dat indien de gemeente vraagt om het stukje grond te onderhouden, de inwoners daar gehoor aan moeten geven. Maar het is nog steeds grond van de gemeente.”Daarnaast is er in sommige gevallen sprake van verjaring. “Als inwoners kunnen aantonen dat het stukje grond al een bepaald aantal jaren in gebruik is door henzelf, doordat ze er bijvoorbeeld een terras of een hek op hebben geplaatst, dan is het verjaard en is de grond van hen.”

Actiegroep Aduard vroeg onlangs een WOB (Wet openbaarheid bestuur)-verzoek aan. Met dat verzoek krijgt de actiegroep inzicht in het plan van aanpak van bureau Eiffel. Dat bureau is voor het pilotproject ingehuurd door de gemeente. Kuilman vertelt dat hij het vreemd vindt dat daarin de financiële bedragen zijn ‘weggepoetst.’ Dat suggereert volgens de actiegroep dat het de gemeente en Eiffel te doen is om geld te verdienen. Maar dat is volgens wethouder Stol niet het geval. “Het gaat om bedrijfsgevoelige informatie. Daarom hebben we niet alle financiële stukken openbaar gemaakt. Als we die cijfers openbaar zouden maken, kan de concurrentie zien hoe bureau Eiffel werkt en dat zou hen in een slechte concurrentiepositie kunnen brengen. De raad heeft wel inzicht in de cijfers.”

Een bedrag dat wel bekend is, is 800.000 euro. “Dat is niet alleen de opbrengst voor het snippergroen project uit Aduard, maar de opbrengst van snippergroen uit alle dorpen in de gemeente Zuidhorn. Daarbij gaat het om een globale berekening en de kosten moeten er ook nog vanaf getrokken worden,” verklaart Stol. Hij vertelt dat het belangrijk is dat er aangetoond wordt welke grond van wie is. “Het gaat om rechtmatigheid. Gelijke monniken, gelijke kappen. Dat er geen verschillende situaties ontstaan waarbij de ene inwoner een stuk grond wil kopen maar dat niet mag en de ander een stuk grond in gebruik heeft dat hij zich heeft toegeëigend. We willen het netjes afhandelen.”

In het eerste kwartaal van 2016 wordt het project Grondgebruik in Aduard nogmaals geëvalueerd met de gemeenteraad.