Meer informatie over het droogvallen van de plas aan de Bakkerom

0
322
plas aan de Bakkerom

"Wie het weet mag het zeggen"

GROOTEGAST – Vorige week is er een foto geplaatst van de plas aan de Bakkerom te Grootegast. Harrie van der Vaart uit deze plaats stuurde de foto in en uitte zijn zorgen over het feit dat de plas al een poos bijna helemaal drooggevallen was. Met de woorden ‘wie het weet, mag het zeggen’, nodigden we uit om een reactie hierop te geven. En gelukig voelde Nico Boele, beheerder terreinen Staatsbosbeheer Westerkwartier, zich geroepen. “De plas aande zuidzijde van het natuurgebiedje Bakkerom is ruim 10 jaar geleden gerealiseerd om door middel van hoog water ‘tegendruk’ te bieden aan de Bakkerom. Het petgatengebiedje is klein restant van een ouder landschap; veen-moeras- petgaten. De (grond)waterstand was ook aanzienlijk hoger als nu het geval is.On de natuur-en landschapswaarden van de Bakkerom zo goed als mogelijk te beschermen en behouden is een hoge waterstand nodig.
Je zou de huidige situatie kunnen beschrijven als een omgekeerd soepbord; het water stroomt dus vanuit de Bakkerom naar alle kanten weg, met name aan de oost-en westzijde. Om deze ‘lekkage’ aan de oostzijde tegen te gaan is 20 jaar geleden een (kunstmatig) foliescherm geplaatst. Tien jaar geleden is er voor gekozen om het gebiedje eveneens in eigendom bij Staatsbosbeheer in te richten als water-moerasgebied met de hogere waterstand van het naastgelegen Wolddiep. Op deze wijze ontstaat tegendruk op min of meer natuurlijke wijze en is de inzet geslaagd te noemen, echter de door ons verwachtte vegetatie-ontwikkeling is achterwege gebleven en oogt de plas als een onnatuurlijke bak water zonder bijbehorende vegetatie. Levert wel watervogels op.
Het uitblijven van vegatatie zou veroorzaakt kunnen zijn doordat het gebied tè snel onder water is gezet, waardoor er geen of te weinig kiemingsmogelijkjheden waren voor gewenste water-en oeverplanten.Vanuit positieve ervaringen elders in het land hebben we een paar weken geleden besloten om de plas grotendeels leeg te laten lopen om zo water-en oeverplanten te laten kiemen. Half juli laten we dan weer geleidelijk water in.” Een duidelijk antwoord dus. Voor meer informatie is Nico Boele te bereiken op 06 51417862.