Westerkwartier werkt naar een krachtig CJG

0
149

WESTERKWARTIER – Uit een interne evaluatie blijkt dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Westerkwartier, dat anderhalf jaar geleden haar deuren opende, in grote lijnen op koers ligt, maar dat er ook voldoende aandachtspunten zijn waaraan de komende jaren invulling moet worden gegeven. Ook de gezamenlijke rekenkamer van de gemeenten Leek, Marum en Zuidhorn heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de stand van zaken van het CJG Westerkwartier.

Het CJG is een plek waar kinderen, jongeren, ouders en professionals terecht kunnen met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Binnen het CJG worden de bestaande voorzieningen gebundeld en wordt intensief samengewerkt tussen de diverse partijen, die betrokken zijn bij jeugd en jongeren. Momenteel kan het CJG het beste gezien worden als een groeimodel. Dit betekent dat de basisstructuur er staat: er zijn CJG- inlooppunten in de vier Westerkwartiergemeenten, het CJG is telefonisch en ook digitaal bereikbaar, er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen een groot aantal betrokken partijen en ook de coördinatie van zorg is geregeld. Toch moet er ook nog veel gebeuren om het CJG de beoogde centrale plek te geven bij de ondersteuning van kinderen en gezinnen. Een belangrijk aandachtspunt hierin betreft het bereik van de doelgroep. Het inlooppunt en de telefonische advisering worden op dit moment vooral gebruikt door ouders van jonge kinderen (0-1 jaar). Ingezet moet worden op het bereik van ouders van oudere kinderen en de jongeren zelf.

De samenwerking tussen de CJG-partners (GGD, Noordermaat, MEE, Bureau Jeugdzorg en het jongerenwerk) is het afgelopen jaar sterk geïntensiveerd. Niet alleen op bestuurlijk en op managementniveau, maar ook op de werkvloer. Verdere optimalisatie blijft noodzakelijk.

Een ander belangrijk aandachtspunt betreft het gebruik van signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen. Aan de hand van dit systeem wordt de coördinatie van zorg geregeld volgens het principe ‘Eén gezin, één plan’. Wanneer dit instrument goed wordt ingezet, ontstaat een dekkende zorgstructuur. Het systeem is echter op dit moment nog onvoldoende geïmplementeerd om te kunnen spreken van een dekkende zorgstructuur. Dit punt werd al eerder gesignaleerd, waarop CMO (Centrum voor Maatschappelijk Ontwikkeling) gevraagd is ondersteuning te bieden bij de verdere implementatie in het Westerkwartier.

De conclusies en aanbevelingen uit het evaluatierapport en het rekenkameronderzoek worden meegenomen bij de doorontwikkeling van het CJG Westerkwartier. Daarmee wordt toegewerkt naar een krachtig CJG dat is voorbereid op de ontwikkelingen rond de Transitie van de Jeugdzorg en het Passend Onderwijs.