Een dagje met de scepter zwaaien

0
238
buitenpost doli burg 5

De dag van een burgemeester begint, in tegenstelling tot die van een journalist, vroeg. Om 8:30 uur al loop ik als nieuwbakken burgemeester het gemeentehuis van Achtkarspelen binnen. Bij de deur zit de bode die mij na naar de vergaderzaal van het college van burgemeesters en wethouders brengt. Daar zitten op dat moment de wethouders en gemeentesecretaris al. De secretaris legt de hand aan de laatste voorbereidingen, terwijl de wethouders rustig het weekend nog doorspreken.

Dan begint de vergadering en meteen blijkt dat een aardige agenda afgewerkt moet worden. Zo zijn er de wekelijkse besluiten die naar buiten komen, maar ook geheime stukken die voorbereidend besproken moeten worden. Het begint echter met de representatie door het gemeentebestuur. Iedere week komen talloze uitnodigingen binnen van organisatie van binnen en buiten de gemeente. Ze willen graag dat iemand komt spreken of er gewoon simpelweg is. Deze uitnodigingen worden vaak verdeeld onder de portefeuillehouders. Zo gaan uitnodigingen uit de bouw bijvoorbeeld naar wethouder Jan Lammers en komen sport en cultuur bij wethouder Van der Veen terecht. Deze week blijft het aantal uitnodigingen steken op een stuk of vijf en al snel zijn ze verdeeld. Ook komt er nog iets extra’s bij: de muziekvereniging van Gerkesklooster werd een week eerder kampioen en dat betekent dat Van der Veen erheen gaat om de club te feliciteren.

Als eerste wordt gesproken over de toekomst van het zwembad van Buitenpost. Het onderwerp ligt gevoelig omdat het bad eigenlijk al met de ingang van 1 januari 2013 gesloten zou worden. Door een raadsbesluit krijgt wethouder Van der Veen nog een jaar extra de tijd om een poging te doen het zwembad te behouden. Hij heeft daar zelf goede hoop op. Volgens hem kan een club vrijwilligers het zwembad draaiende houden met een veel lagere jaarlijkse bijdrage dan de gemeente nu geeft. Wat hem betreft heeft de vereniging daarbij vrij spel en wordt er nu nog geen maximumbedrag gekoppeld aan de jaarlijkse exploitatie. Zorgen van wethouder van financiën Klaas Antuma zijn er wel. Het openhouden van het bad betekent een extra kostenpost van € 350.000,-, die niet in de begroting is opgenomen. “Daar zullen we het binnenkort wel over moeten hebben,” waarschuwt hij.

Een ander onderwerp is de voedselbank. Door de stijgende vraag zijn de kosten voor de organisatie flink opgelopen. Zo erg zelfs dat de vereniging in financiële nood komt als zij niet meer geld krijgen. Besloten wordt om de jaarlijkse tegemoetkoming van de gemeente voor dit jaar en volgend jaar te verdubbelen naar € 2000,-. Met het bedrag moet de club het komende jaar vooruit kunnen.

Een voorstel van wethouder Van der Veen om voor een compromismodel te gaan met het oog op de bomenkap aan de Kuipersweg in Buitenpost haalt het ook. Met het compromis probeert de wethouder een gang naar de rechter te voorkomen. Wel moet de gemeenteraad nog instemmen met het plan.

In de middag staat een overleg op het programma in het gemeentehuis van Kollum. Daar schuiven naast burgervader Bearn Bilker nog een ambtenaar en een politiechef aan. Dit overleg voeren de burgemeester regelmatig om de veiligheid in de eigen gemeente in de gaten te houden. Bilker is vandaag gastheer en dat betekent dat zijn gemeente mag aftrappen. Gesproken wordt over de zaken die op dat moment spelen. Zoals het oppakken van de waarschijnlijke dader van de moord op Marianne Vaatstra. De politiechef vertelt dat dit moment voor veel tumult zorgde. Vele auto’s reden naar Oudwoude om een kijkje te nemen. Het zorgde voor een grote politie-inzet om het huis van de familie te bewaken. Iets waardoor een deel van de decembercapaciteit er doorheen gegaan is. Toch zijn er ook positieve zaken te noemen. Zowel in Kollumerland als Achtkarspelen lijkt de vuurwerkoverlast tot op heden behoorlijk mee te vallen. De reden daarvan is niet duidelijk, wel houdt de politie een extra oogje in het zeil.

Als het over Achtkarspelen gaat wordt het centrum van Surhuisterveen aangestipt. Daar is op het Torenplein de laatste tijd veel overlast. Zoveel dat burgervader Adema onlangs besloot om een gebiedsverbod in het leven te roepen voor mensen die met verkeerde plannen naar het plein komen. Inmiddels zijn de eerste gesprekken gevoerd en Adema heeft het idee dat het plan aanslaat. Het team volgt met de belangstelling de zaken.

Terug in het gemeentehuis staat raadsgriffier Roel van der Heide al te wachten. Wekelijks bespreekt hij met de burgemeester de actualiteit en de stukken die ’s ochtends in het college besproken zijn. Reden van dit gesprek is dat Van der Heide vervolgens de belangrijkste zaken weer kan communiceren met de raadsleden, die het hoogste bestuursorgaan van de gemeente zijn. Het is aan de griffier om deze zaken zo duidelijk en correct mogelijk aan de raadsleden voor te leggen zodat er geen onnodige onduidelijkheden komen. Na een ruim kwartier is het gesprek klaar.

Op dat moment zitten in een zaaltje beneden alweer nieuwe ambtenaren en een politieagent te wachten. Op de agenda staat een handhavingzaak tegen een bedrijf binnen de gemeentegrenzen. Het gaat daarbij om een schrijnende situatie die in de afgelopen jaren uit de hand is gelopen. Het bedrijf voldeed een aantal jaren geleden niet aan milieuwetgeving. Ambtenaren van de provincie besloten op het bedrijf af te gaan en de eigenaar wilde aanvankelijk wel meewerken aan een verbeterplan. “Het ging zo goed, dat we het met gebak hebben afgesloten,” vertelt de ambtenaar.

Toch ging het een paar maanden geleden helemaal mis. Bij de laatste inspectie bleken alle opgeruimde zaken toch niet opgeruimd te zijn. De ondernemer kreeg een boete van € 2500,- waarna hij volledig door het lint ging. Volgens hem had de problematiek te maken met de economische recessie. De ambtenaren zagen dat anders. Volgens hun zorgt het niet opruimen van materialen en stoffen vooral voor een levensgevaarlijke situatie. “Vanuit het milieuoogpunt kun je niet direct ingrijpen, maar als er dodelijke ongevallen komen wel. Zover moeten we het niet laten komen,” is hun advies.

De politieagent die belast is met milieuzaken bevestigt het beeld. Bij controles moet nu al een politiewagen mee om controleurs te beschermen. De situatie is niet langer wenselijk en daarom moet er actie ondernemen worden. Besloten wordt om ook dat te doen. De komende weken zal het plan tot in detail worden uitgewerkt en deze maand nog worden weer de eerste controles gehouden. Daarnaast blijft de hoop dat deze persoon weer mee zal gaan werken, zodat ongelukken voorkomen kunnen worden.

Het laatste overleg van de dag is met de Federatie van Plaatselijke Belangen. Naast de reguliere dorpsbezoeken zit de gemeente ieder jaar tweemaal met de voorzitters van de verschillende verenigingen om tafel om de actualiteit te bespreken. Het is voor de gemeente een mooi moment om haar plannen te presenteren en voor de verenigingen om de gemeente te attenderen op belangrijke zaken die in de dorpen spelen.

Zo wordt er gesproken over het verlichtingsbeleid. Om kosten te besparen wil de gemeente de komende jaren lantaarnpalen uitschakelen, maar dit moet gebeuren in samenspraak met de dorpen. Op die manier wil de gemeente voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Ook voor de dorpen is het belangrijk om mee te praten in deze plannen. Zij zeggen wel mee te willen werken, maar dat het nooit ten koste van de veiligheid mag gaan. Na dit onderwerp wordt ook nog gesproken over het monumentenbeleid. Welke gebouwen moeten volgens de verenigingen bestaan blijven? Afgesproken wordt dat alle verenigingen met een lijst komen. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om te bepalen wat de criteria zijn waarvoor gebouwen op de gemeentelijke monumentenlijst mogen komen. Uiteindelijk is het overleg om 18:00 uur klaar en eindigt daarmee mijn carrière als burgemeester.

buitenpost doli burg 7