“Plan gemeente Zuidhorn voor verkeersveiligheid Brede School nog steeds flinterdun”

0
128

MR en Verkeerscommissie OBS De Borgh in Zuidhorn:

ZUIDHORN – Via een route langs moties, verkeerskundig onderzoek en burgerparticipatie

heeft het college van de gemeente Zuidhorn een plan van aanpak opgesteld, om veilige

school-thuisroutes van en naar de Brede School in de wijk Oostergast te realiseren.

Het college van B&W hoopt in de raadsvergadering van maandag 8 april goedkeuring te krijgen voor de besteding van € 282.000 om de verkeersaanpassingen uit te voeren. De Verkeerscommissie en de medezeggenschapsraad (MR) van OBS De Borgh bestempelen het plan van aanpak als flinterdun.

“Na een motie van de gemeenteraad zijn we in juli 2012 gevraagd om als burgerparticipanten de gemeente Zuidhorn te adviseren over de verkeersveiligheid van, naar en rondom de Brede School. Die samenwerking met de gemeente is constructief. We zijn echter kritisch op de inhoud, want het gaat tenslotte om de veiligheid van onze schoolgaande kinderen. Om die reden hebben wij een zienswijze laten opstellen door Veilig Verkeer Nederland.

Adviesbureau Grontmij heeft naar aanleiding van een inventarisatie binnen de klankbordgroep, een 13-maatregelenplan gepresenteerd om de verkeersknelpunten aan te pakken. Met uitvoering van dit totale pakket zou de verkeersveiligheid op de schoolroutes een sterke impuls krijgen. De gemeente neemt echter lang niet alle voorstellen over. Kennelijk laat de begroting van de gemeente Zuidhorn investeringen voor uitvoering van het totale plan niet toe en heeft het college daarom een basisvariant opgesteld. Hiermee worden hooguit 5 van de 13 knelpunten aangepakt en bovendien is niet volledig duidelijk hoe de eindsituaties er uitzien. De overige knelpunten blijven in deze variant zonder aanpak. Daarom hebben wij het voorstel met een negatief advies voorgelegd aan onze achterban.

We maken ons met name zorgen over de routes langs de bestaande en nog aan te leggen transferia nabij het gemeentehuis, en over beide spoorwegovergangen. De overgang bij het station is eigenlijk alleen geschikt voor voetgangers. Volgens Veilig Verkeer Nederland is veelvuldig gebruik door fietsers in de huidige situatie ongewenst. Ook bij de spoorwegovergang op De Gast kan het fietsverkeer behoorlijk in de knel komen. Veilig Verkeer Nederland is van mening dat er voor beide spoorkruisingen maatregelen noodzakelijk zijn om een veilige afwikkeling van het verkeer af te dwingen.”

De Verkeerscommissie en de MR van OBS De Borgh vinden een ruimere aanpak van knelpunten van groot belang. “We vinden dat de routes van, naar en rondom de Brede School robuust en overzichtelijk moeten worden ingericht en minimaal dezelfde verkeersveiligheid moeten bieden als de huidige routes. In het huidige voorstel zien we dat niet terug. Ook Veilig Verkeer Nederland benadrukt in haar analyse dat er meer maatregelen uitgevoerd zullen moeten worden, dan die in de basisvariant, om te kunnen spreken van verkeersveilige schoolroutes. Verkeerscommissie en MR van OBS De Borgh verwachten van de gemeenteraad dat zij in lijn met de motie die door de hele gemeenteraad is aangenomen, zorgvuldig beoordeelt of de verkeersveiligheid van onze kinderen met de huidige voorstellen voldoende wordt gewaarborgd.”