Simke Kloostermanprijs uitgereikt aan debutant Thys Wadman

0
260
TWIJZEL - Thys Wadman

TWIJZEL – Thys Wadman, de schrijver van het Friese jeugdboek ‘De oerwinnings fan Tido Houtsma’, kreeg vrijdag in het kerkje van Twijzel de Simke Kloostermanprijs uitgereikt voor de beste Friese jeugdliteratuur. Hij kreeg deze prijs uit handen van gedeputeerde Jannewietske de Vries. De Simke Kloostermanprijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt voor de schrijver van het mooiste Friestalige jeugdboek. Voorafgaand aan de uitreiking werden er bloemen gelegd op het graf van Simke Kloosterman. Douwe Kootstra, voorzitter van de jury sprak de winnaar toe en nam van de gelegenheid gebruik om ook zijn zorg uit te spreken over de ontwikkelingen binnen het lezen en voorlezen van Friese boeken. Thys Wadman werd toegesproken met mooie woorden van de voorzitter; ‘De auteur ken de bern goed, mar giet fierder as syn observaasjes. Hy sit hiel ticht op en ûnder de hûd fan haadpersoan Tido. Mei – en wat is dat belangryk! – in protte humor. It giet oer alles dêr’t bern yn de 21-ste ieu mei te krijen ha: oer de druk yn in groep, oer pesterijen, oer oars wêze. Tagelyk binne de koarte ferhalen – ien fan de dreechste sjenres yn ’e literatuer – in prachtige analise fan de wrâld en fan de faak kwetsbere ferhâlding tusken bern en folwoeksen (heit en mem ûnder oaren), én, net te ferjitten, tusken minsken en bisten.’ De uitreiking van de Simke Kloostermanprijs ging gepaard met een feestelijke middag met muziek en gelegenheid tot ontmoeting in het Simke Kloostermanhûs.