Harm Evert Walkens – week 12 ‘14

0
107
Wethouder Waalkens

Functie: wethouder
de Marne (PvdA)
Waalkens heeft jaren in de Tweede Kamer gezeten voor de PvdA, waar hij voornamelijk het woord voerde over landbouw, dierenbescherming en voedselveiligheid. Als ‘Man met de hamer’ vertelt hij nu over de rol die landbouw in de gemeente De Marne speelt.
“Net als in de nationale economie, speelt landbouw van oudsher ook in de gemeente De Marne een belangrijke rol, en nog steeds! Niet alleen in termen van werkgelegenheid, maar ook in de beheersfunctie van het landschap.
In de onlangs vastgestelde structuurvisie van De Marne, staan in de ontstaansgeschiedenis van ons gebied twee zaken bijzonder centraal, namelijk de vorming van get gebied door het water en de manier waarop de inwoners het landschap hebben vorm gegeven. De structuurvisie ademt de trots uit van dit gebied door de historie goed te kennen en te herkennen. Dit is óók de basis voor de toekomst.
De gemeente De Marne heeft zich altijd onderscheiden in de landbouw door innovatie, toekomstgericht te ondernemen en de kansen te benutten die er zijn. Goed zichtbaar is de schaalvergroting, de intensieve teelten van pootaardappelen en bollen en hier en daar wat veehouderij. Met name in de aardappelbranche is een revolutie gaande, op het gebied van precisie landbouw. Een wondere wereld van sensoren, GPS en doseringssystemen, waardoor het gewas optimaal begeleid en geteeld kan worden. Hierdoor kan bij akkerbouw gewerkt worden met veel minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Een interessante wereld waar de mogelijkheden van ICT ten volle benut worden. In Groningen wordt ongeveer 8000 ha pootaardappelen geteeld. Een kleine berekening laat al zien dat de teelt van groot belang is voor de regio. De totale opbrengst is zo’n 70 miljoen euro per jaar en van die opbrengst en toegevoegde waarde blijft 70 procent aan revenuen direct in de regio. In de gemeente De Marne wordt op ongeveer 2500 ha geteeld. De boeren die zich nu gegroepeerd hebben en zich bezighouden met precisielandbouw behoren tot een voorhoede van innovatieve ondernemers die hun ervaringen delen met kennisinstituten. De PvdA is trots op deze ondernemers en wil ze de ruimte geven die ze nodig hebben voor het benutten van de kansen die er liggen. Natuurlijk in goed overleg met de inwoners van het gebied, iets waarover de PvdA graag met burgers en ondernemers in gesprek gaat.”