PvdA Zuidhorn zet “Slim Boeren” en sociale duurzaamheid op de agenda!

0
243

Nadat de gemeenteraad  in april het duurzaamheidsbeleid heeft vastgesteld, moest de nieuwe  raad van Zuidhorn het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2014 ook bespreken. De teneur van dat programma is samen te vatten met “we gaan in gesprek” en het is meer een energie- en milieuprogramma dan een duurzaamheidsprogramma. Voor de PvdA gaat dat programma dus niet ver genoeg. Als PvdA zijn we bijzonder teleurgesteld dat het splinternieuwe college opnieuw een slag gemist heeft in haar motto verbinding. De door ons eerder aangedragen thema’s, zoals het sociale aspect en slimmer boeren zijn niet terug te vinden in dit programma.
De PvdA wil dat het sociale aspect van duurzaamheid in het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid wordt opgenomen en uitgewerkt. Letten wij op mensenrechten b.v. bij de aankoop van onze telefoons, koffie, natuursteen en brandweerkleding? Houden we rekening met sociaal veilige, gezonde arbeidsomstandigheden in alle opzichten? De PvdA eist dat onze gemeente bij haar handelen aan de internationaal erkende Sociale Voorwaarden gaat voldoen. Daarom dienden we een motie hierover in.
In het duurzaamheidsbeleid heeft de PvdA ook de suggestie ‘Slim Boeren’ ingebracht. Dit n.a.v. het succesvolle ‘Slim Wonen’. Via 2 moties wilden we onze aanpak verduidelijken en  verstevigen. Motie 1 ging over het “Terugdringen van broeikasgassen (CO2, en methaan) in de agrarische sector”.
Verder bracht de PvdA een motie “slim boeren”, analoog aan het project “slim wonen” ter ondersteuning van de boeren om energie te besparen in de agrarische sector, de agrarische ondernemers een kans te geven om energieproducent te worden en te werken aan een gezamenlijke agenda, waarbij overheid, ondernemers, burgers en energieproducenten samenwerken aan het realiseren van klimaat- en energiedoelstellingen met verduurzaming als rode draad.
De PvdA wil graag meedenken met de landbouw- en veeteeltondernemers. De belasting van het milieu moet worden teruggedrongen, maar het mag beslist niet ten koste van de inkomenspositie van de boeren gaan. We weten dat volgend jaar het quotum eraf gaat. Wat ons betreft  mag de uitbreiding, maar de “license to produce” moet worden verdiend. Niet met allerlei eisen. Wat we wel willen: echt de verbinding aangaan en meedenken in hun behoeftes. Een Slim Boeren project kan er bij helpen om elkaar als agrarische ondernemers en politiek beter te leren begrijpen. 
Het CDA en in haar kielzog Groen Links wilden de moties nog niet in stemming brengen, maar bespreken in een breder verband. Voor het CDA staat het toetsingskader nog niet vast, maar in het collegeakkoord, is op het verzoek van het CDA juist geen enkel toetsingskader vastgelegd. De enige concrete cijfers in dat document waren de paginanummers! Hoe dan ook, de PvdA neemt de uitnodiging om erover in gesprek te gaan graag aan en gaat op zoek naar verbinding.
De indruk ontstond wel dat in ieder geval collegepartij Groen Links deze moties wel kon waarderen, maar waarschijnlijk door coalitiedwang er nog niet in kon meegaan. Principes kunnen knellen kennelijk. Maar goed, er zal toch niemand op tegen zijn om deze voorwaarden in het beleid op te nemen? Nogmaals we gaan er graag over in gesprek, want goede ideeën verdienen uitvoering!