Lauwers Kolleezje Bûtenpost docht mij oan FeRstival

0
2799
Buitenpost - FeRstival 2

BÛTENPOST – Freed 14 novimber sille 11 learlingen fan it Lauwers Kolleezje meidwaan oan it FeRstival. As ekstra stimulâns hawwe de bern in wurkwinkel hân mei Tet Rozendal. Tet Rozendal is de ferneamde sjongeres en aktrise fan û.o. Mata Hari en “it wûnder út’e Wâlden”. Ek hat sy faak meidien oan FeRstival en earste prizen wûn! It wie in noflike middei dêr’t de bern in soad fan leard hawwe.