Marten Claus skriuwt winnend folksferhaal

0
1392
Buitenpost - winnaar schrijfwedstrijd

HARKEMA – Marten Claus út De Harkema is de winner fan de skriuwwedstriid fan folksferhalen yn Achtkarspelen mei syn folksferhaal ‘Harkemastier giel’. Dit makke sjueryfoarsitter Douwe Kootstra tiisdei 4 novimber bekend by de presintaasje fan ‘Erfguod fan juster foar hjoed’, in boekje mei folksferhalen út Achtkarspelen. It folksferhaal ‘Harkemaster giel’ giet oer it omraak mei elkoar bouwen fan in hûs op ‘e Harkema. Foarhinne wienen dat de spitketen, mar letter waarden dat allegear stiennen hûzen. Nei in earste levering fan giele stien, waard hjirnei foar elts hûs deselde giele stien brûkt. Yn de stienfabryk yn Limburch, dy’t de stiennen levere, seinen se op it lêst: “Al wér in fracht Harkemaster giel”. ‘Harkemaster giel is in echt folksferhaal, der wurdt wat ferklearre. It stiet yn in moaie, dúdlike, streekeigene kontekst, hiel karakteristyk dy eigenbou op ‘e  Harkema. It is koart om ´e hoek en goed skreaun mei in aardige clou en dêr sit dus ek it ferklearjende, it wichtige skaaimerk fan in folksferhaal,’ neffens sjueryfoarsitter en ferhaleferteller Douwe Kootstra út Feanwâlden. Douwe Kootstra hat mei Jurjen van der Kooi út Bûtenpost, kenner fan folksferhalen en Gerda van der Wijk út Feanwâlden, meiwurker by de Afûk de ynstjoerings beoardield. De tsien moaiste, grappichste en aardichste folksferhalen binne bondele yn in boekje. By elts ferhaal hat Noël Hariri, âld-ynwenner fan Surhústerfean, in yllustraasje makke. Marten Claus krige foar syn winnende ferhaal in ynliste yllustraasje fan Noël Hariri. Foto: Binne-Louw Katsma.