Brandbrief Cultureel Westerkwartier

0
485

‘Nieuwe gemeente Westerkwartier verdient een eigen cultuurambtenaar’

Het jaar 2018 heeft voor het culturele veld van de gemeentes van het Westerkwartier in het teken gestaan van verkenning en verbinding van de diverse culturele partijen. Dit heeft geleid tot het Cultureel Manifest Westerkwartier dat in mei door de denktank cultuur, als vertegenwoordigers van het culturele veld in het Westerkwartier, aangeboden is aan de portefeuillehouders van cultuur in de vier verschillende gemeentes. Dit manifest is met veel enthousiasme ontvangen door de inwoners, de politiek, de raadsgroep herindeling en de provincie. De provincie ziet duidelijke verbindingen naar haar provinciale cultuurbeleid. De vier portefeuillehouders cultuur van de WK gemeenten hebben afgelopen najaar dan ook een gesprek gehad met gedeputeerde Staghouwer die zeer onder de indruk was van de manier waarop cultuur op de kaart wordt gezet in het WK. Het culturele veld van het Westerkwartier is dan ook in de gelegenheid gesteld om hun mening over het huidige provinciale cultuurbeleid te geven én de provincie voeding te geven voor het nieuwe provinciale cultuurbeleid.

Het is uiteraard van belang om als grote gemeente input te leveren voor en actief mee te denken over het provinciaal beleid. Daarnaast leveren de korte lijnen met de provincie veel op. Zo is het culturele veld op de hoogte van provinciale ontwikkelingen en weten ze bij welke vraagstukken ze terecht kunnen bij de steuninstellingen. Steuninstellingen zijn van grote toegevoegde waarde voor het culturele veld er leveren veel expertise, begeleiding, advies en projecten op. Door de lijnen met de provincie en de steuninstellingen kort te houden, kan ook de gemeente profiteren van deze actoren. Ditzelfde geldt voor de actieve rol van de huidige cultuurambtenaar in de VGG (Vereniging Groninger Gemeenten) bij de overleggen cultuur. Deze samenwerking met de andere Groninger gemeenten leveren nieuwe relaties, kennis, leermomenten en nieuwe ideeën op.

“Er is veel energie in het culturele veld van de gemeente Westerkwartier”

Niet alleen het Westerkwartier, ook Groningen en het Hogeland zien zich geplaatst voor de uitdaging van de herindeling. Het Westerkwartier oogstte provinciale bewondering door haar brede samenstelling van de denktank, haar goede samenwerking met de ambtenaar cultuur en daardoor de korte lijnen naar de verschillende gemeentes en haar eindproduct: Het Culturele Manifest. Na het Manifest heeft de denktank de volgende stap gezet en is bezig met het verzamelen van de bouwstenen voor een cultuurvisie die de nieuwe gemeente Westerkwartier input kan geven voor een verdere invulling van het cultuurbeleid van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Met de diverse spelers in het culturele veld worden bijeenkomsten georganiseerd. De provincie heeft het Westerkwartier gepolst als een eerste pilot voor een brede culturele invulling van het project ‘De Energie van Groningen’ wat als doel heeft om zowel de provincie in zijn geheel te promoten, en de afzonderlijke gemeenten met hun eigen unieke culturele identiteit. Het culturele veld wil hieraan deelnemen door theaterspektakel te organiseren waar diverse kunstbeoefenaars als koren, muziekverenigingen, beeldende kunstenaars en acteurs actief zijn en waar juist de verbinding centraal staat. Kortom, er is veel energie in het culturele veld van de gemeente Westerkwartier. En er zijn veel verwachtingen. En daar zit nu ook onze grote angst.

“De functie van de cultuurambtenaar verdwijnt”

In een nieuwe gemeente worden de poppetjes opnieuw neergezet, taken veranderen, beleidsterreinen worden anders ingevuld en functies worden heringedeeld of verdwijnen. Dat dreigt nu ook te gebeuren met cultuur. Onze cultuurambtenaar vertrekt en dat is jammer voor haar en voor ons. Maar wat erger is: De functie van de cultuurambtenaar verdwijnt. Dat betekent dat de korte lijnen waarop wij trots zijn, de kennis die aanwezig is, de beleidsmatige contacten met de provincie en de VGG en de opgebouwde relatie en de daaraan gekoppelde verwachtingen van het culturele veld in een vacuüm terecht komen. Ervaring heeft geleerd dat iets wat verdwijnt niet zomaar terug komt. Continuïteit in beleid is een eerste voorwaarde voor succes. Het Westerkwartier is straks de op twee na grootste gemeente van de provincie. In de andere heringedeelde gemeenten in de provincie  is minimaal één fulltime cultuurambtenaar. Daarom onze oproep: Westerkwartier, kom terug op uw besluit en benoem een ambtenaar Cultuur.

Het Westerkwartier verdient het.

Namens de Visiegroep Cultureel Westerkwartier,

 

Aafke Hoek.