College gemeente Westerkwartier presenteert begroting 2021

0
65

Ambities blijven, OZB gaat omhoog

STREEK – Afgelopen week presenteerde het college van de gemeente Westerkwartier de begroting voor het jaar 2021. Het college kiest ook het komende jaar voor ambitie ook al moet het bijna € 3,9 miljoen ombuigen in 2021. Met de koers en keuzes die het college maakt in deze begroting voor 2021, wil het recht doen aan de situatie waarin de gemeente nu verkeert. Westerkwartier is een nieuwe gemeente, het college wil deze goed op de kaart zetten. Ook wil het college inwoners en ondernemers perspectief blijven bieden, juist in deze onzekere tijd.

Daarom kiest het college voor het zoveel mogelijk handhaven van haar ambities en wil het de koers die is uitgezet met het collegeprogramma vasthouden en op onderdelen intensiveren. Het zet in op woningbouw in de hele gemeente. Het college wil inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen vooruitzicht blijven bieden. Door te blijven investeren in goede voorzieningen voor inwoners, in detailhandel, recreatie en toerisme, verenigingsleven, klimaat, infrastructuur, jeugd, kwetsbare inwoners, sportvoorzieningen en in cultuur. De bestaande maatregelen rond leefbaarheid blijven overeind staan. Zo maakt het college bewust de keuze de tarieven voor de verenigingen voor het gebruik van accommodaties in deze toch al moeilijke periode niet extra te verhogen.

Het college heeft maatregelen geïnventariseerd op drie hoofdonderdelen: scherp kijken naar de ambities, gericht keuzes maken in het bestaand beleid en bepalen welke mogelijkheden er zijn aan de inkomstenkant. Gerekend over vier jaren gaat het om in totaal € 9,5 miljoen, waarvan € 3,1 miljoen inzake ambities, € 5,3 miljoen inzake bestaand beleid en € 1,05 miljoen inzake inkomsten (startend in 2022). Het college presenteerde vorige week een pakket aan maatregelen dat recht doet aan haar ambities en deze daar waar mogelijk vertraagt en bijstelt. Ook het bestaand beleid is goed tegen het licht gehouden en dit leidt er toe dat het pakket aan maatregelen de gemeente financieel meer ruimte geeft.

Een van de belangrijkste maatregelen is dat de eerder voorgenomen verhoging van de OZB met 5% in 2021 en 2022 gehandhaafd blijft. Een pijnlijk, maar onoverkomelijk besluit, vindt wethouder Financiën Bert Nederveen: “Ik had gewild dat het niet nodig was, maar we hebben geen andere keus. De OZB is een middel om je voorzieningen op peil te houden en te versterken. Dat betekent niet dat je dit zomaar omhoog moet gooien, maar als het moet, dan is het niet anders”. Wel blijft de OZB in het Westerkwartier hiermee ook in 2021 onder het Groninger gemiddelde.

Verder wordt er op verschillende portefeuilles gekort. Zo komt er in het duurzaamheidsbeleid ruim een ton vrij, en komt er ook geld beschikbaar door kritisch te kijken naar de plannen op het gebied van economie en veiligheid. Wel blijven ook hierin de ambities gehandhaafd. “Zo hadden we onder andere meer geld beschikbaar willen stellen voor de APV, maar is dat gewoon niet mogelijk”, vertelt burgemeester Ard van der Tuuk, die onder andere Veiligheid in zijn portefeuille heeft. “Echter ben ik blij met de bedragen die er op dit vlak beschikbaar zijn. Zo hebben we onder andere voldoende middelen om de BOA-capaciteit te verhogen en heeft het integraal veiligheidsbeleid een vaste plek in deze begroting”. Een onderdeel waar het college van de gemeente Westerkwartier niet op gaat tekorten is Cultuur. Verantwoordelijk wethouder Hielke Westra is daar uiteraard zeer content mee: “Cultuur is normaal een onderwerp waar als eerste op gekort wordt, maar gelukkig is dat in deze begroting niet het geval. We gaan gewoon met de huidige budgetten verder”. Ook wil het college volop doorgaan met de woningbouw. Volgens het college is daar namelijk veel behoefte aan en wil het blijven bouwen in de gehele gemeente Westerkwartier.

Door het omvangrijke ombuigingspakket van het college ziet het financiële beeld van de gemeente er in 2023 en 2024 weer gunstiger uit, maar laat 2021 nog een tekort zien. Het college wil dan ook niet nog meer bezuinigen en diep ingrijpen, omdat dat veel onrust en onzekerheid met zich mee kan brengen. Wethouder Nederveen: “We willen een degelijk financiële gemeente zijn en blijven. De financiële situatie maakt het nodig dat we scherp naar onze inkomsten en uitgaven kijken. Dat hebben we gedaan aan de hand van onze strategie uit de door de raad vastgestelde perspectiefnota. Deze lijn houden we vast en hiermee willen we vooral onze inwoners waar mogelijk enige zekerheid geven”.

Door de aard van de maatregelen voorkomt het college zware ingrepen al blijft het besturen en rekenen met onzekerheden. Deze onzekerheden zijn onder meer de financiële gevolgen van de coronacrisis, het onderzoek naar extra (of minder) middelen voor jeugdhulp, de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden en de koers van het nieuwe kabinet dat in 2021 aantreedt en het effect daarvan op het gemeentefonds voor 2022. Wethouder Nederveen: “We kijken naar de kansen die we kunnen pakken door samen te werken met lokale, regionale of landelijke partners. We zoeken naar mogelijkheden voor cofinanciering om onze voorgenomen plannen uit te voeren en natuurlijk ook om projecten voor onze mooie gemeente Westerkwartier te realiseren. Maar helaas zijn er ook veel financiële onzekerheden. We zullen de vinger dus aan de pols blijven houden”.  

Op woensdag 28 oktober en woensdag 11 november is de behandeling van de Begroting 2021 gemeente Westerkwartier in het raadsoverleg en in de gemeenteraad. Op dinsdag 27 oktober is er ruimte voor belanghebbenden om in te spreken. De begroting is te vinden op www.westerkwartier.nl/begroting.