College stelt ontwerp-Apv voor het Westerkwartier vast

STREEK – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 mei ingestemd met een ontwerp van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) voor de gemeente Westerkwartier. Dit ontwerp vervangt de Apv’s van de voormalige gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en Winsum. Tot deze laatste gemeente behoorden de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd tot de herindeling in 2019. Momenteel gelden nog de verschillende Apv’s op het grondgebied van de voormalige gemeenten. Met de nieuwe Apv ontstaat gelijke regelgeving voor alle inwoners en organisaties in de gemeente Westerkwartier.

Op grond van de Wet algemene regels gemeentelijke herindeling (Wet Arhi) moet de gemeente Westerkwartier binnen twee jaar na de herindeling een nieuwe Apv hebben vastgesteld. De nieuwe Apv is gebaseerd op het landelijke model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In overleg met de politie zijn diverse bepalingen gerelateerd aan de openbare orde en veiligheid aan de Apv toegevoegd. In de ontwerp-Apv heeft het college gekozen voor enkele specifieke aanvullingen voor de gemeente Westerkwartier. De belangrijkste keuzes of wijzigingen zijn als volgt

Dit houdt onder andere in dat hondenbezitters verplicht zijn om bij het uitlaten op een openbare plaats binnen de bebouwde kom een hulpmiddel bij zich te hebben om uitwerpselen van de hond op te ruimen. Ook moeten zij dit hulpmiddel kunnen laten zien aan een toezichthouder. Daarnaast is het verboden ballonnen op te laten stijgen door middel van helium, andere gassen of hete lucht afkomstig van vuur. Met dit verbod wordt uitvoering gegeven aan een motie die vorig jaar door de gemeenteraad met algemene stemmen is aangenomen. Verder is voor het aanbrengen of veranderen van een in- of uitrit een vergunning nodig.

Rondom het kappen van bomen golden in de voormalige gemeenten verschillende regels. Voor het Westerkwartier is afwijkend van het model van de VNG gekozen voor een stelsel van kapvergunning. Op deze manier kan de waarde van onder meer houtwallen, houtsingels en bomen het beste worden geborgd.

Vanaf 2020 geldt landelijk een gedeeltelijk vuurwerkverbod: knalvuurwerk en vuurpijlen worden verboden. Gezien de lokale omstandigheden en de relatief rustig verlopen jaarwisseling is het niet passend om een algeheel vuurwerkverbod in te stellen in de gemeente Westerkwartier. Wel geeft de nieuwe Apv het college de mogelijkheid om plaatsen aan te wijzen waar het verboden is consumentenvuurwerk te gebruiken. Op deze manier kan gevaar, schade of overlast worden voorkomen.

Het model van de VNG kent geen bepaling over carbidschieten. In het Westerkwartier is dit een traditie en ook het afgelopen jaar is dit op een gemoedelijke manier verlopen. De voormalige gemeenten kenden eigen bepalingen met onderlinge verschillen. Uit een inventarisatie blijkt dat diverse organisaties in het Westerkwartier met carbidschieten doorgaan tot 22.00 uur. In de Apv van de gemeente Westerkwartier wordt dan ook opgenomen dat op 31 december met ontheffing tussen 10.00 en 22.00 uur carbid geschoten mag worden. Hiervoor moet in de meeste gevallen zowel een ontheffing als een evenementenvergunning worden aangevraagd.

Voor sommige onderwerpen waarvoor bepalingen zijn opgenomen in de Apv, wordt nog uitgewerkt beleid opgesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor evenementen en geluidshinder. De Apv moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Woensdag 10 juni staat het onderwerp op de agenda van het raadsoverleg en op woensdag 24 juni van de raadsvergadering.