Eindelijk schot in hoofdpijndossier snippergroen Aduard

ADUARD – Na een tijdelijke stop in het pilotproject grondgebruik zet de gemeente het project, in overleg met de actiegroep en met verruimd beleid in Aduard voort. Het grondgebruik kan straks veelal met een gebruikersovereenkomst geregeld worden en dat maakt het werkproces een stuk eenvoudiger uit te voeren. Het verruimde beleid en vereenvoudigde werkproces maakt dat de gemeente het project zelfstandig afrondt.

Het project is in april 2015 van start gegaan en verliep volgens de gemeente tot september naar verwachting. In de periode augustus-september 2015 kwamen vanuit het dorp echter reacties over de werkwijze en het beleid van de gemeente. Verantwoordelijk wethouder Fred Stol is zelf op onderzoek uitgegaan en heeft enkele bewoners persoonlijk bezocht en de situatie ter plekke bekeken en besproken. Een aantal betrokken inwoners heeft de handen ineen geslagen en een actiegroep opgericht. Deze heeft in november 2015 een klachtenoverzicht overhandigd aan burgemeester Swart. Naar aanleiding hiervan is het project tijdelijk stilgelegd. Daarna is een uitvoerig en zorgvuldig overlegtraject gestart met de actiegroep.

Uit de gesprekken met de actiegroep en uit nader onderzoek van zowel de actiegroep als de gemeente blijkt, dat een deel van het strijdige gebruik te maken heeft met de plannen die de gemeente had ten tijde van de ontwikkeling van betreffende woonwijken in Aduard. Een deel van deze plannen kwam echter niet tot uitvoering. Bijvoorbeeld het aanleggen van een voetpad aan één zijde en niet aan twee zijden. Een dergelijke situatie is ontstaan door toedoen van de gemeente en is niet het gevolg van oneigenlijk gebruik door inwoners. Deze bewoners en ook hun rechtsopvolgers krijgen de mogelijkheid een gebruikersovereenkomst te ondertekenen. Ook behoort aankoop tot de mogelijkheid. Het college heeft in nauw overleg met de actiegroep daarom besloten deze categorie te verruimen. Nagenoeg alle situaties in de voortuinen vallen daarmee in deze categorie en inwoners kunnen daarmee kiezen voor een zogenoemde gebruikersovereenkomst.

Verjaring en de beoordeling daarvan zijn ook meerdere keren onderwerp van gesprek geweest tussen actiegroep en gemeente. De actiegroep wil een coulante werkwijze zien van de gemeente op dit onderwerp. De gemeente heeft te maken met bestaande wetgeving en rechtspraak en past binnen de reikwijdte van de wet een redelijke en billijke werkwijze toe voor verjaring. Die weg moet de gemeente bewandelen om rechtsongelijkheid (ook in de toekomst) te voorkomen. Met de actiegroep is de afspraak gemaakt dat het besluit op verjaring te allen tijde navolgbaar en uitlegbaar moet zijn. Blijven hierover geschillen aan het eind ontstaan dan biedt een onafhankelijke deskundige hierin uitkomst.

De gemeente rondt de pilot vanwege het verruimde beleid en de daaruit voortvloeiende vereenvoudigde werkproces zelfstandig af en gebruikt de maand mei om de doorstart voor te bereiden. Alle betrokken bewoners worden hierover geïnformeerd per brief en uitgenodigd voor een bijeenkomst in MFC De Meeden. Na afronding van de pilot in Aduard vindt een evaluatie plaats. Uit de evaluatie moet blijken hoe de pilot is verlopen en of het college het regelen van grondgebruik ook in de andere dorpen wil toepassen.