Grijpskerk gehoord en krijgt meer mogelijkheden

Raad Westerkwartier neemt omgevingsvisie unaniem aan

WESTERKWARTIER – Waar de toon in het eerdere raadsoverleg kritisch was, bleek de gemeenteraad van de gemeente Westerkwartier afgelopen raadsvergadering eensgezind over de omgevingsvisie. Na het aannemen van een groot aantal wijzigingen, de meeste hiervan ook weer unaniem gesteund, kon er een klap op van burgemeester Ard van der Tuuk. Deze toonde zich tevreden. ‘Dit was een mooi traject op inhoud en proces’.

Zoals gezegd, eerder leidde het stuk tot forse discussies. Het feit dat vele inwoners de moeite namen in te spreken in een eerder raadsoverleg wekte zorgen bij de raadsleden. De wethouder was er toen rustig onder; hij vond het niet meer dan logisch dan zo’n veelomvattend stuk met grote betekenis voor de omgeving ook reacties opriep. De insprekers bleken nu niet voor niets een punt te hebben gemaakt. Ze waren gehoord, daar waren de raadsleden duidelijk over.

De afgelopen weken zochten de fracties elkaar veelvuldig op. Zo sprak Henk Bakker van GroenLinks over een ‘eendrachtig samenwerken van de fracties die samen amendementen opstelden’. Middels die amendementen vroegen zij aandacht voor hoognodige aanpassingen in de omgevingsvisie. Voor GroenLinks was het allerbelangrijkste de inspraak van het dorp Grijpskerk te honoreren. ‘De optie om de term basis-plus-dorp toe te voegen, zoals wij eerder voorstelden, bleek uitvoeringstechnisch toch te ingewikkeld’, aldus Bakker. ‘En daarom willen wij voorstellen Grijpskerk in te delen als voorzieningenkern.’ Hiermee krijgt het dorp meer mogelijkheden als het gaat om bijvoorbeeld woningbouw. Ook andere kernen moesten volgens Bakker niet vergeten worden. ‘Laten we ook nog eens kritisch naar de kwalificatie van andere dorpen kijken.’ Zijn motie werd breed gesteund. Zo zei onder andere Hans Koenders van de PvdA hierover ‘laten we voorkomen dat we dorpen op slot zetten’. Ook wethouder Hielke Westra (foto rechts) zag geen problemen in het voorstel: ‘Als je kijkt naar de situatie van Grijpskerk dan is het ook een kwestie van welke kant valt het dubbeltje op: basisdorp of voorzieningenkern. Ik heb er geen bezwaar tegen Grijpskerk aan te duiden als voorzieningenkern.’

Ook andere amendementen gingen er zonder problemen en unaniem gesteund door. Zo wilde GroenLinks nadrukkelijke steun voor de weidevogels, omdat de partij meent dat er een belangrijke en beschermende taak ligt voor de gemeente. D66 opteerde voor een eigen kop voor gaswinning en gasopslag in de omgevingsvisie. Middels motie ‘zwarte bladzijde’ – die ook unaniem gesteund werd – opteerde de partij met anderen hiervoor omdat ‘de raad al meermaals haar afkeuring voor de gaswinning en schadeafhandeling uitsprak’. Harry Stomphorst nam met Sterk Westerkwartier het initiatief om in de omgevingsvisie ‘snel internet’ te specificeren met een ‘minimale snelheid van 100 mb/sec’. Jeroen Betten (foto links) kon namens de VVD een aantal breed gedragen amendementen op tafel leggen die betrekking hadden op het stimuleren van het kopen van streekproducten, het versterken en behouden van het coulissenlandschap, het creëren van mogelijkheden voor ruiterpaden en het mogelijk maken van maatwerk als het gaat om het de ontwikkeling van bedrijfslocaties in basisdorpen. Met dit laatste wil de partij, gesteund door alle andere, ruimte geven aan de lokale ondernemers die willen groeien. ‘Ondernemers zijn buitengewoon belangrijk voor de lokale samenleving in een dorp. Niet alleen voor werkgelegenheid; zij ondersteunen bijvoorbeeld ook verenigingen. Wij zijn geschrokken dat in de basisdorpen geen enkele mogelijkheid was voor de uitbreiding van het lokale bedrijfsleven. We hebben het over dorpen als Aduard, Oldekerk en Zevenhuizen. Het móet niet, maar het moet wel kunnen.’ Wethouder Westra wilde zeker meegaan in de voorgestelde wijzigingen, maar wilde nog steeds niet ruimte geven aan compleet nieuwe bedrijventerreinen bij basisdorpen. Na enig overleg besloten de partijen VVD, VZ, CDA, D66, GroenLinks en CU, die samen het amendement indienden, daarom dit te schrappen.

Was het eensgezindheid wat de klok sloeg? Alleen de westelijke ringweg gooide roet in het eten. In de Omgevingsvisie werd gesproken over ‘het inzetten op een nieuwe westelijke ringweg Nieuwklap-Westpoort/A7’. Dit was tegen het zere been van de VVD gesteund door D66, VZ en CU. ‘In de verkeersvisie hebben wij als raad besloten dat we hier onderzoek naar gedaan doen. Dan kunnen we niet in de omgevingsvisie zeggen: laten we deze gaan aanleggen’, aldus Betten. Tot echte discussie kwam het niet. Ook wethouder Westra beaamde: ‘de verkeersvisie is nog niet doorgewerkt in de omgevingsvisie. Maar als het om dit soort onderwerpen gaat is de verkeersvisie leidend.’ Met 20 voor en 11 raadsleden tegen werd het inzetten op de westelijke ringweg weer uit de Omgevingsvisie verwijderd.