Klún en Knoffelhakke mei Kroegbaas en Freonen yn Dokkum

Hantum - kroechbaas en freonen

DOKKUM – Op freed 10 jannewaris is der yn it Bowlingsintrum fan Dokkum in bysûndere útfiering fan it nije programma Hé buorman! fan teaterduo Klún & Knoffelhakke út Hantum. Bysûnder omdat it yn gearwurking is mei Kroegbaas en Freonen, in nij sjongduo ek út Hantum. Kaarten foar dizze jûn kinne allinne fia de webside fan it teaterduo besteld wurde.

www.klun-knoffelhakke.nl. Oanfang 20:00 oere.