Naast fusie ook nieuwe sportcomplex voor Feanster voetbalclubs

SURHUISTERVEEN – Het zomerreces binnen het amateurvoetbal is nog gaande, maar dat betekent niet dat er op het bestuurlijke vlak niets te doen valt. Dat geldt zeker voor de twee voetbalclubs, welke Surhuisterveen rijk is. Zoals bekend werken ’t Fean ’58 en vv Surhuisterveen al geruime tijd gestaag toe naar een fusie, waarbij het de bedoeling is dat met ingang van het seizoen 2023-2024 de nieuwe vereniging onder een nieuwe naam en met een nieuw tenue de competitie ingaat.

Het is een traject, dat zorgvuldig vorm moet krijgen en daarom veel overleg en voorbereiding vraagt. De in Opeinde woonachtige Jehannes Bottema is bereid gevonden om als voorzitter van de fusiecommissie het proces te bewaken en te begeleiden. “Een enorme klus, maar ook een prachtige uitdaging en opdracht.” zo stelt Bottema. Over de voorgenomen fusie vertelt hij verder: “De fusie is eigenlijk een logisch gevolg van wat eerder al in gang werd gezet. Sinds 2007 hebben beide clubs al een succesvolle gezamenlijke jeugdafdeling onder de naam Feanstars. Er zullen ongetwijfeld leden zijn voor wie de op handen zijnde niet echt hoeft, maar weerstand is er niet of nauwelijks. Dat is vooral ook te danken aan het feit dat er verkennend onderzoek is gedaan, met de leden is gesproken en naar hen is geluisterd. Het draagvlak is groot en niets wijst erop dat de fusie er niet komt. Het zijn uiteindelijk de leden die erover gaan stemmen en dus beslissend zijn”. De voorzitters Henk Veenstra (vv Surhuisterveen) en Gerard Veenstra (’t Fean ’58) bevestigen beiden de woorden van Bottema. Beiden staan volledig achter de inspanningen, die ertoe gaan leiden dat er in Surhuisterveen één grote en sterke voetbalvereniging komt. De drie voorzitters stralen tijdens het interview vooral eensgezindheid uit en dat lijkt beslist niet gespeeld. Ze benadrukken daarbij, dat het om meer dan alleen voetbal gaat.

Het sociale aspect is minstens even belangrijk en dat geldt voor alle leden en supporters. Bottema verduidelijkt dit: “Er zijn negen subcommissies, die ieder op een ander vlak de fusie voorbereiden om vorm en inhoud geven aan het gehele reilen en zeilen binnen de nieuwe club. Wat dat betreft heb ik het heel gemakkelijk, het werk wordt vooral in die subcommissies gedaan. En dat doen ze gewoon heel goed. Er moet overigens niet worden vergeten dat het ook allemaal juridisch moet kloppen. Zo is het verplicht dat de voorgenomen fusie in de Staatcourant wordt aangekondigd, met daarbij de mededeling dat er bezwaren kunnen worden ingediend. Daar staat een termijn voor en eventuele bezwaren moeten eerst behandeld en afgehandeld worden, voordat een fusie definitief kan worden bekrachtigd”. Voor het zover is, mogen de leden beslissen over de naamgeving van de fusieclub en het tenue, waarin alle teams gaan spelen. Er kan zowel voor de naamgeving als het tenue gekozen worden uit twee opties. Het gaat of FC Surhuisterveen worden of de Friese versie daarvan, namelijk FC Surhústerfean worden. Voor wat betreft het toekomstige tenue kan worden gekozen uit één van de twee ontwerpen op bijgaande foto. In de ene outfit komen de beide huidige clubkleuren oranje en blauw terug en in het andere is gekozen voor een nieuwe kleur, namelijk bordeauxrood afgewisseld met witte banen. Alle leden, dus ook de jeugdleden, mogen op zaterdag 10 september a.s. hun stem uitbrengen. Dat vindt plaats op het eigen sportpark, waar echte stemhokjes worden geplaatst. Het stembureau sluit om 17.00 uur en om 18.00 uur worden de uitslagen wereldkundig gemaakt. Henk Veenstra wijst erop dat dit soort activiteiten al gezamenlijk worden georganiseerd. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de familiedag waar het afgelopen seizoen mee afgesloten werd. Gerard Veenstra beaamt de goede samenwerking en verstandhouding volmondig en heeft ook ervaren dat de clubs zich al op een hele natuurlijke manier aan het vermengen zijn. Beide verenigingen zijn de laatste jaren op sportpark ’t Ketting wel wat uit hun jasje gegroeid. Het is vaak passen en meten om alle teams te kunnen laten spelen en trainen. Maar daarvoor lijkt op termijn de oplossing in zicht, nu de nieuwe coalitie van de gemeente Achtkarpselen kortgeleden in het coalitieakkoord heeft opgenomen, dat erop gekoerst wordt om op een nader te bepalen locatie in Surhuisterveen een nieuw sportpark te laten verrijzen. Henk en Gerard Veenstra hebben hiervoor een gezamenlijk lobby verricht, een wensenlijstje laten opstellen en een inspraakavond in het gemeentehuis bezocht om dit kracht bij te zetten.

Ze hebben er alle vertrouwen in dat de lokale politiek het voornemen daadwerkelijk invulling gaat geven. Maar voor het zover is, moet eerst de voorgenomen fusie worden afgerond en plannen worden gesmeed om de periode naar een nieuw sportpark te overbruggen. Voor zowel Henk als Gerard Veenstra staat het overigens vast dat zij niet zullen gaan plaatsnemen in het nieuw te vormen bestuur. Ze vinden dat beiden niet gepast en vinden dat er dan een nieuwe voorzitter moet worden benoemd. Henk tekent daar meteen bij aan, dat dit niet geldt voor alle overige bestuurders. Er dient naar gestreefd te worden om de noodzakelijke kennis en kunde te behouden voor het nieuw te vormen bestuur. Zoals gezegd moet er nog veel werk worden verzet, maar de drie voorzitters stralen vooral uit, dat het gaat lukken. Wat goed is komt snel zegt men wel eens, maar binnen voetballend Surhuisterveen kiest men op dit punt voor een meer geleidelijke weg. Als eind november tijdens de ALV van beide clubs goedkeuring wordt verleend aan een vernieuwd Huishoudelijk Reglement en ingestemd wordt met zaken zoals de hoogte van de contributie, lijkt niets meer een fusie met ingang van het seizoen 2023-2024 in de weg te staan.