Paul Tameling

leek paul tameling

Naam : Paul Tameling

Functie: Voorzitter Stichting de Dotterbloem

“De Stichting de Dotterbloem is een samenwerkingsverband van de agrarische natuurverenigingen Boer & Natuur ZWK (Zuidelijk Westerkwartier) en De Eendracht, die het gebied rond Grijpskerk en Lutjegast ‘bestrijkt’. Beide zetten zich in om het karakter van deze fraaie gebieden te behouden, waarbij er naast boerenactiviteiten ruimte blijft voor natuur en natuurontwikkeling. De verenigingen behartigen de gezamenlijke belangen op de provinciehuizen, in Den Haag en in Brussel. Je kunt ze verenigingen voor boeren, burgers en buitenlui noemen met als doel het zich inzetten om het karakter van deze mooie streken te behouden, waarbij er – nogmaals gezegd – naast boerenactiviteiten ruimte blijft voor natuur en natuurontwikkeling. Er is deskundige begeleiding; er worden cursussen georganiseerd en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring wordt bevorderd. Ook worden projecten geïnitieerd en wordt onderzoek gedaan om de resultaten van agrarisch natuurbeheer te verbeteren.

Doel van de stichting de Dotterbloem is met name het verwerven en beheren van de gronden binnen de ecologische hoofdstructuur in het Zuidelijk Westerkwartier. Samen met boeren, natuurbeherende organisaties en overheid wil de stichting de natuurwaarde in dit mooie gebied verhogen. De drassige hooilanden met een hoge waterstand en mineraalrijke kwel zijn daarvoor heel geschikt. Veldbloemen als de dotterbloem, de veldzuring, de echte koekoeksbloem en de grote ratelaar komen daar veelvuldig voor.

De Dotterbloem heeft inmiddels 20 ha grond aan kunnen kopen om dit als particulier te gaan beheren en er vooral voor te zorgen dat de natuur daar meer kansen krijgt. De gekochte percelen zijn hiervoor gedeeltelijk ontgraven en ook de waterhuishouding is aangepast. Dat ontgraven is een manier, om de ‘nutriëntenrijke’ toplaag kwijt te raken en om andere plantensoorten die beter gedijen bij een minder bemeste bovenlaag een goede start en kans te geven.

Deze percelen worden deels door boeren gepacht en bewerkt. Ze liggen over drie gemeenten verspreid. Dat zijn 2,8 ha in Wilgenpad in Boerakker, gemeente Marum; 10,2 ha in Bombay Hoogemieden, gemeente Grootegast; en 6,7 ha aan de Matsloot, gemeente Leek. Dat laatste gebied is een rijk voor weidevogels, op de beide andere percelen wil de stichting de vegetatie verbeteren en meer en zeldzamere plantensoorten een kans geven. Meer weten? Klik dan de website www.boerennatuurzwk.nl/Dotterbloem maar eens aan.”